IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Nh?ng NG??I 60 n?m c? g?p nhau, th?y TR??NG PHAN NAM MINH & .....
NhaQue
post Jul 12 2016, 05:53 PM
Gửi vào: #1


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

TIN NH?N QUA EMAIL

(ch?m thông báo v́ trùng h?p v?i th?i gian ?i ch?i xa)

??u n?m 2016, th?y Tr??ng-Phan Nam-Minh và ch? D??ng Bích Liên có cho NhàQuê hay s? v? VN m?t l?n n?a, Nay sau khi ?i xa v?, check Email nh?n ???c tin ngày June 25, 2016 ?ă có cu?c h?p m?t nh? t?i SàiG̣n ....Cáo l?i xin thông báo tr? !(Quí v? C?u GS & C?u Hs/Trung H?c Ki?n Ḥa, nh?ng NG??I 60 n?m c? g?p l?i nhau)


----> th?y TR?N THANH SAO, th?y LÊ MINH NG?, th?y H? V?N TRAI, th?y TR??NG-PHAN NAM-MINH, cô D??NG BÍCH LIÊN, cô NGUY?N TH? NG?C MAI, cô MAI TH? C? .... th?y T?NG TÁM (ng?i), cô NGUY?N HU?NH ÁNH (ng?i)--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 9 2016, 04:36 AM
Gửi vào: #2


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Vi?ng m? th?y NGUY?N DUY OANH, Giám H?c Tr??ng Trung H?c Công L?p Ki?n Ḥa

--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 9 2016, 04:49 AM
Gửi vào: #3


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

H?p m?t C?u Gs va C?u Hs Trung H?c Ki?n ḤaToàn c?nhNam: ----> ??t, S?n, th?y Minh, th?y D?c, L?mH?nh, XXXX, Bích Liên----> th?y Nguy?n V?n ??ng, D??ng Bích Liên, th?yTr??ng-Phan Nam-Minh, th?y Lê Nh? D?cD??ng Bích Liên và th?y Tr??ng Phan Nam Minh
Th?y: Tr??ng Phan Nam Minh va Lê Nh? D?c

--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Apr 11 2018, 08:14 PM
Gửi vào: #4


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Apr 2018
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post May 12 2018, 03:24 AM
Gửi vào: #5


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


Apr 2018
[/size]


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post May 12 2018, 03:41 AM
Gửi vào: #6


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


Apr 2018[/size]
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 27 2018, 04:21 AM
Gửi vào: #7


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

NI?M VUI TAO NG?
Có nh?ng ni?m vui ??n b?t ch?t trong cu?c ??i, nh?t là ? vào tu?i h?c th́ ni?m vui h?u nh? t?ng lên g?p b?i. Th?y Tr??ng Phan Nam Minh ?ang vui h??ng ni?m h?nh phúc ?ó k? t? khi liên l?c ???c v?i tr??ng S? Ph?m Saigon, ngôi tr??ng Th?y ?ă g?n bó và tr?i qua nhi?u th?ng tr?m su?t 17 n?m, t? 1966 ??n 1983.M?i l?n ???c d?p nói chuy?n qua ?i?n tho?i v?i Th?y, tôi c?m nh?n ???c ni?m h?nh phúc c?a Th?y qua gi?ng nói, ti?ng c??i c?a Th?y khi k? cho tôi nghe chuy?n x?a, chuy?n nay ??y t́nh t? S? Ph?m Saigon. Ng??i lái ?̣ n?m x?a c̣n có duyên t??ng ng? v?i khách sang sông - là nh?ng giáo sinh t?p t?nh ngh? d?y h?c - t? n?a th? k? tr??c!

Trí nh? c?a Th?y qu? là tuy?t v?i khi Th?y nh?c l?i nh?ng k? ni?m cùng v?i ??ng nghi?p và giáo sinh thu? ?y. Sau 50 n?m dâu b?, gi? ?ây k? m?t ng??i c̣n và t?n mác kh?p n?i trong n??c c?ng nh? h?i ngo?i.

Th?y nh?c ??n Th?y ?inh Ng?c ?n mà Th?y c̣n l?u gi? t?m h́nh m?ng k? ni?m 10 n?m thành hôn vào n?m 1974, có Th?y Cô ?inh Ng?c ?n tham d?. Th?i gian ?ó Th?y ?n gi? ch?c v? Giám h?c tr??ng S? Ph?m Saigon.Sau th?i gian ??nh c? ? Canada, Th?y Cô có tr? v? Vi?t Nam vài l?n nh?ng không nh?m d?p H?p m?t truy?n th?ng S? Ph?m Saigon ??u n?m D??ng l?ch nên Th?y ch?a có c? h?i g?p l?i ??ng nghi?p c? và h?c tṛ x?a.

Trong su?t th?i gian d?y h?c ? Vi?t Nam, Th?y ?ă d?y qua 3 tr??ng: Ngô Quy?n, Ki?n Ḥa và S? Ph?m Saigon. M?y n?m tr??c, Th?y ch? liên l?c ???c v?i nhóm c?u h?c sinh Ki?n Ḥa nên m?i l?n v? Vi?t Nam th́ Th?y ch? có d?p h?p m?t v?i c?u h?c sinh Ki?n Ḥa ? B?n Tre.

N?m nay, Th?y c?ng d? ??nh v? Vi?t Nam l?n n?a và h?p m?t v?i h?c tṛ c? Ki?n Ḥa. May m?n thay, tr??c chuy?n ?i v? th?m quê h??ng th́ Th?y liên l?c ???c v?i Tr?n Xuân L?c khóa 11 và bi?t thêm trang web S? Ph?m Saigon. Nh? tài ngo?i giao và thông tin nhanh chóng c?a Xuân L?c qua trang web cùng trang Facebook mà m?t s? c?u giáo sinh bi?t ???c tin n?y.

C?ng nh? trang Facebook mà anh Tr?nh V?n M?n g?i lên t?m h́nh n?m 1972, l?p Nh? niên 14 khóa 9 ch?p chung v?i Th?y Minh và Th?y Quang. N?m ?ó Th?y d?y Pháp v?n l?p c?a anh M?n. T?m h́nh th?t quư và ??y k? ni?m.Th? là m?t s? c?u giáo sinh các khóa: 7, 9, 11, 12… liên l?c ???c v?i Th?y và ???c Th?y m?i tham d? chung v?i hai tr??ng Ki?n Ḥa và Ngô Quy?n ? nhà hàng n?i B?n Tre ngày 9/4/2018 v?a qua th?t ?m cúng và ??y ?p ni?m vui tao ng?.

Nhóm c?u giáo sinh khóa 9 hùng h?u nh?t t? Tây Ninh xu?ng B?n Tre, ?ă h?n nhau t? sáng s?m ?? v??t ch?ng ???ng dài ??n t?n B?n Tre, náo n?c g?p l?i Th?y c? c?a ḿnh g?n 50 n?m tr??c. Th?y v?n c̣n nh? ??n l?p mà Th?y làm giáo s? h??ng d?n có Cao Th? ?áng, t?t nghi?p th? khoa trong s? 90 ng??i c?a Tây Ninh. ?áng d?y chính ? tr??ng Ti?u h?c, nh? có Tú Tài 2, nên ???c kư h?p ??ng d?y thêm ? tr??ng Trung h?c, xem nh? ???c d?y hai tr??ng.

Khóa 9 v?i các c?u giáo sinh: Y?n, Nguy?n Th? Nh??ng, Cao Th? ?áng, Tr?nh V?n M?n, Châu Nguy?t Nùng Hoa, Lê Th? Sáu, V??ng Th? B??c và Hà Thu Th?y.Hà Thu Th?y h?c khóa 9 S? Ph?m Saigon, xu?t thân t? tr??ng Ngô Quy?n, v? B?n Tre tham d? h?p m?t. Thu Th?y bi?t làm th? t? thu? c̣n là h?c sinh trung h?c, cùng th?i v?i nhà th? Nguy?n T?t Nhiên, c?ng h?c tr??ng Ngô Quy?n. Th?y có nhi?u bài th? ???c ??ng trên trang web Ngô Quy?n và S? Ph?m Saigon. Anh c?a Th?y là anh Hà Xuân Son, h?c tṛ c? c?a Th?y 60 n?m tr??c ? tr??ng Ngô Quy?n, t? Biên Ḥa v? B?n Tre ?? g?p l?i Th?y x?a.R?i ??n khóa 7, 11 và 12 t? Saigon ?i B?n Tre ?? g?p l?i Th?y sau m?y m??i n?m dâu b? c?a cu?c ??i. Tr?n Xuân L?c tuy h?c Anh v?n nh?ng c?ng bi?t ??n Th?y trong th?i gian h?c S? Ph?m. Th?y ng??ng m? và cám ?n Xuân L?c ?ă h?t ḷng giúp Th?y liên l?c v?i các c?u giáo sinh cho bu?i h?p m?t th?t ?ông vui.

Nhóm c?u giáo sinh khóa 7: Thu Th?y, Nguy?n Th? R?ng, Phùng Th? Vi?n, Hà Th? Út, ??ng V?n Ch?t và ch? Anh.Nhóm c?u giáo sinh khóa 11&12: Tr?n Xuân L?c, Lư Tr?n Hà, Châu Th? Hoa Sen, Ph?m Th? Nhi?m, Nguy?n Th? Hoàng và Nguy?n Bá Sang.Sau ngày h?p m?t ? B?n Tre, Th?y ???c nhóm c?u giáo sinh nam l?p Nh? 6 khóa 11 là h?c tṛ th?y d?y môn Pháp v?n ngày x?a, m?i Th?y d? bu?i h?p m?t thân m?t ? nhà hàng Bi?n ?ông ngày 16/4/2018 r?t ?m áp t́nh ngh?a Th?y tṛ.

Nhóm c?u giáo sinh nam khóa 11: Nguy?n Bá Duy, Nguy?n Hoàng Lê, Nguy?n Vi?t H?ng, Ngô Hoàng Hoa, Nguy?n ??c Tô, Tr?n Xuân L?c.Th?y nói r?ng c? m?i l?n nói chuy?n v?i h?c tṛ c? th́ Th?y mang m?t c?m xúc vui m?ng khó t?. Nh?t là có c? h?i g?p nhau ?? tay b?t m?t m?ng. Nh?ng ng??i h?c tṛ n?m x?a nay ?ă là ông bà n?i ngo?i c?a m?t ?àn cháu nh? v?n t? ra th??ng m?n và kính tr?ng Th?y. V?n v?i cách x?ng hô nh? ngày x?a, g?i “Th?y” và x?ng “em” làm Th?y c?m ??ng vô cùng. T́nh ngh?a Th?y tṛ sao mà thân thi?t quá!

Th?y d?y ? tr??ng S? Ph?m Saigon t? khóa 3 ?? khóa 13. Khóa nào c?a tr??ng S? Ph?m Saigon c?ng có giáo sinh xu?t thân t? tr??ng Ngô Quy?n và tr??ng Ki?n Ḥa. Do v?y, m?t s? c?u h?c sinh Ngô Quy?n và Ki?n Ḥa c?ng là h?c tṛ c?a Th?y khi h?c ? tr??ng S? Ph?m. Th?y r?t tâm ??c v? ?i?u ?ó khi khám phá ra s? liên h? gi?a ba ngôi tr??ng.

Th?y v? Vi?t Nam m?t tháng ?? th?m vi?ng bà con tr?i dài t? Saigon ??n Cà Mau, r?i g?p l?i h?c tṛ c?, l?ch tŕnh di chuy?n h?u nh? m?i ngày. Tuy v?y, Th?y c?ng dành th?i gian ?? ??n th?m Th?y Ph?m H?u Thành và Cô Tr?nh Th? Sanh ? B́nh Th?nh. N?i ?ó, Th?y c?ng ?ă s?ng nhi?u n?m t? thu? c̣n là h?c sinh ti?u h?c.G?p l?i ??ng nghi?p n?m x?a, h?i th?m s?c kh?e và gia ?́nh r?i nh?c l?i nh?ng k? ni?m c?a th?i d?y h?c mà nh? s?ng l?i th?i gian thu? ?y. Th?y Thành tham d? h?p m?t S? Ph?m Saigon hàng n?m nên c?ng bi?t tin t?c ?? k? l?i cho Th?y Minh nghe. Th?y c?ng bu?n khi nghe tin nh?ng Th?y Cô ?ă l?n l??t qua ??i ? trong n??c và h?i ngo?i. R?i l?i c̣n Th?y Cô b?nh ho?n, tu?i già s?c y?u nên không liên l?c v?i bên ngoài.

Nh? ngày nào c̣n là nh?ng v? giáo s? tr?, ??y nhi?t huy?t trên b?c gi?ng ?? truy?n ??t ki?n th?c cho th? h? ti?p n?i. Nay quư Th?y Cô ?ă vào tu?i vàng, trên d??i 80. Ng??i th́ may m?n c̣n s?c kh?e ?? vui s?ng cùng con cháu và ?i du l?ch. Ng??i l?i b?nh ho?n, ?i ??ng khó kh?n, ?ành gi? l?i nh?ng ??c m? mà b?y lâu nay ch?a th?c hi?n ???c.

V?i Th?y Nguy?n Duy Linh, có m?t k? ni?m v? bài th? ti?ng Pháp c?a Paul Verlaine "Le Ciel Est Par - Dessus Le Toit" mà Th?y Minh ?ă thu?c ḷng và vi?t vào quy?n s? tay c?a Th?y Linh n?m 1980 ?? t?ng b?n. R?i hai Th?y b?t tin nhau, m?i ng??i m?i ng?. Măi ??n n?m 1986, t́nh c? Th?y Linh th?y l?i bài th? nên ?ă d?ch thành bài th? ti?ng Vi?t "Ṿm Tr?i Cao Trên Mái". K? ni?m n?y Th?y Linh có chia s? trong bài vi?t ??ng trên K? Y?u 50 N?m S? Ph?m Saigon n?m 2012 "Th? Paul Verlaine Và M?t Chút Ǵ ?? Nh? V? S? Ph?m Saigon".N?m nay, Th?y có nh?ng ni?m vui n?i ti?p nhau. Tháng 4 h?p m?t tr??ng Ki?n Ḥa, S? Ph?m Saigon và Ngô Quy?n ???c t? ch?c ? B?n Tre. Nhân chuy?n ngh? hè vào tháng 7 ? Nam Cali, c?ng là d?p h?p m?t Truy?n Th?ng Ngô Quy?n k? 17 nên Th?y ?ă ghi danh tham d? l?n ??u tiên. V́ Th?y không tham d? ???c ngày h?p m?t c?a S? Ph?m Saigon h?i ngo?i vào cu?i tháng 7 nên Th?y s? có m?t bu?i h?p m?t thân m?t v?i nhóm Gia ?́nh S? Ph?m Saigon Nam Cali. Th?y cho r?ng ?ây là ni?m h?nh phúc c?a tu?i già mà Th?y may m?n có ???c nên vô cùng trân quư.

C?ng nh? Tr?n Xuân L?c mà Th?y liên l?c ???c v?i Nguy?n Bá Sang khóa 11, ngày x?a ? g?n nhà Th?y. Có l? c̣n duyên h?i ng? nên Th?y nh?n ???c s? phone và ??a ch? email c?a Tr??ng Quang C?n khóa 11 nh? Sang chuy?n ti?p. C?n là h?c tṛ r?t gi?i môn Pháp v?n c?a Th?y d?y nh? h?c ti?ng Pháp t? nh?. C?n cùng v? và hai con v??t biên, ??nh c? ? M? vào th?p niên 80. Nh? ư chí và ḷng quy?t tâm, v?a ?i làm nuôi gia ?́nh v?a h?c thêm ??i h?c, C?n ?ă t?t nghi?p K? s?. Hi?n t?i, gia ?́nh C?n ?ang sinh s?ng và làm vi?c ? San Diego. Khi bi?t ???c tin Th?y Cô qua Nam Cali, C?n ?ă ch? ??ng m?i nhóm Gia ?́nh S? Ph?m Saigon Nam Cali ti?p ?ón Th?y Cô.

Th?y mong ???c g?p l?i Th?y Linh ?? nh?c l?i bài th? k? ni?m c?a 38 n?m v? tr??c, cùng nh?p chút r??u m?ng ngày t??ng phùng. Th?y c?ng mong g?p l?i Th?y D??ng Ng?c Sum, hi?n ?ang ??nh c? ? Cali n?ng ?m. Th?y Sum ho?t ??ng r?t tích c?c cho Gia ?́nh S? Ph?m Saigon h?i ngo?i mà Th?y là H?i tr??ng ?? t? ch?cngày h?p m?t truy?n th?ng hàng m?m vào th??ng tu?n tháng 7.

Th?y ?ang mong m?i t?ng ngày ?? ???c h??ng ni?m vui tao ng? vào chuy?n ngh? hè n?m nay, g?p l?i ng??i thân, nh?ng ng??i b?n th?i h?c sinh và nh?t là Gia ?́nh Ngô Quy?n và S? Ph?m Saigon. ?ó là ni?m h?nh phúc c?a m?t ng??i Th?y ?ă giă t? b?c gi?ng cùng b?ng ?en ph?n tr?ng và nay ?ang ? vào giai ?o?n tu?i vàng c?a cu?c ??i.

Cu?c vui nào r?i c?ng tàn. Chuy?n ?i ch?i xa nào r?i c?ng k?t thúc. Th?y Cô tr? v? Canada v?i nh?ng t?m h́nh k? ni?m ghi l?i kho?nh kh?c trùng phùng. Nh?ng lúc r?nh r?i Th?y s? m? ra xem ?? nh? l?i nh?ng ng??i h?c tṛ x?a, nh?ng ng??i b?n c? ?ang s?ng ? ch?n quê nhà và h?i ngo?i. Th?y liên t??ng phía sau nh?ng t?m h́nh ?ó là nh?ng bóng dáng quen thu?c c?a m?t thu? S? Ph?m Saigon.

V??t ch?ng ???ng xa th?m c? h??ng
G?p l?i tṛ x?a, b?n thân th??ng
Ni?m vui tao ng?, ôi h?nh phúc!
S? Ph?m Saigon măi v?n v??ng...
Th?y Cô s?ng r?t l?c quan, h?nh phúc nên ? tu?i trên d??i 80 mà Th?y Cô trông tr? h?n tu?i r?t nhi?u. ?ó là nh? Th?y Cô siêng n?ng luy?n t?p d??ng sinh m?i bu?i sáng. ??ng th?i Th?y Cô c?ng ?i l? Nhà Th? m?i ngày ?? nâng cao ??i s?ng tâm linh.


Sau khi ngh? h?u, th?nh tho?ng Th?y Cô v? Vi?t Nam th?m quê h??ng ho?c ?i Pháp th?m gia ?́nh và c̣n ?i ??n các thành ph? ? Canada, M? ?? th?m ng??i thân và b?n bè. Có vài l?n Th?y Cô cùng gia ?́nh con gái ?i ngh? hè ? Hawaii ?? t?m bi?n và chiêm ng??ng v? ??p thiên nhiên vào lúc b́nh minh hay hoàng hôn trên ??o ng?c.

Kính chúc Th?y nhi?u s?c kh?e ?? nh?n ???c nh?ng ni?m vui t??ng phùng v?i nh?ng ??ng nghi?p x?a và h?c tṛ c? c?a ba ngôi tr??ng g?n bó v?i ??i d?y h?c c?a Th?y.

Hát B́nh Ph??ng

Seattle - Tháng 6/2018

(Vi?t theo l?i k? c?a Th?y Tr??ng Phan Nam Minh)


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 27 2018, 04:24 AM
Gửi vào: #8


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 23rd March 2019 - 05:10 PM