IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Truy?n Ng?n H? THANH NHĂ, ?o?n Truy?n
NhaQue
post Oct 18 2018, 01:42 AM
Gửi vào: #1


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Thanh b?o ki?m c?a chùa Miên-Kompong Chàm .

Vi?t theo l?i k? c?a K? binh V? ?́nh L?u – Thi?t ?oàn 5 K? Binh .

Tháng 8 n?m 1971 , chi ?oàn 2/5 Thi?t k? (-) chúng tôi bi?t phái hành quân trên ??t Miên v?i Trung ?oàn 48 thu?c S? ?oàn 18 B? binh trong khu v?c ?ông –B?c Kampuchea . Sáng s?m hôm ?y , chi ?oàn cùng v?i m?t ??i ??i b? binh tùng thi?t , hành quân l?c soát m?t khu làng m?c g?n b? sông Mê Kong . Xa xa phía bên kia sông là thành ph? Kompong Chàm , m?t thành ph? l?n hàng th? t? c?a Miên n?m trên Qu?c l? 7 . R?i kh?i ??n ?i?n cao su Suông , chúng tôi men theo m?t h??ng l? ?á ?? ?i sâu v? h??ng B?c . Hai bên ???ng là khu r?ng ch?i th?p không có nhà dân . M?c tiêu là m?t khu dân c? th?a th?t , gi?a có ngôi chùa c? r?t l?n . Nh́n cách ki?n trúc , chúng tôi ph?ng ?oán ch?c ngôi chùa c? n?y ?ă xây d?ng hàng tr?m n?m nay , c? kính và to l?n . S? s?i ch? có kho?ng m??i ng??i , ph?n l?n là các v? s? già . H? c? x? v?i chúng tôi ch?ng m?c không ni?m n? c?ng không xa cách . Có l? n?i ?ây các ??n v? Vi?t c?ng và Kh? Me ?? th??ng xuyên lui t?i nên dù mu?n dù không h? c?ng ph?i gi? m?t kho?ng cách v?i ?oàn quân ngo?i biên ?ang hành quân trên ??t n??c h? . Su?t ngày không có cu?c ch?m súng nào , chúng tôi ch? khám phá m?t s? h?m h? c?p ??i ??i c̣n m?i c?a ??ch r?i rác trong khu v?c .Có l? ??ch v?a rút ?i vài hôm tr??c . Kho?ng 5 gi? chi?u chúng tôi ???c l?nh rút v? c?n c? Chi?n ?oàn ?óng g?n Qu?c l? 7 , c?ng theo h??ng h??ng l? bu?i sáng . Chi?c Thi?t v?n xa M113 ?i ??u r?i vùng hành quân ch?ng m?t cây s? th́ cán ph?i ḿn ch?ng chi?n xa . Qu? ḿn n? phía ??u xe , ??t xích , b? gu?ng kéo xích bên trái , phía bên tài x? . Các xe phía sau ph?n ?ng t?c th?i khai h?a h??ng hai bên ???ng r?ng ch?i th?p . Không th?y ??ch ch?ng tr? nh? m?t tr?n ph?c kích . Tôi cho chi ?oàn v??t h??ng l? b?ng sâu vào hai bên ???ng b? trí . Nh? v?y ch? có m?t qu? ḿn ch?ng chi?n xa ??n l? mà thôi . Lát sau tôi ??n chi?c xe b? ḿn quan sát . H? s? N?m tài x? M113 ch?t t?i ch? , trung s? Vân tr??ng xa b? th??ng ? vai , các binh s? khác trong xa ??i xây xát chút ??nh . Lính khiêng ng??i ch?t và b? th??ng ra kh?i bu?ng lái , ch? tr?c th?ng ??n t?i th??ng . Chi?c M113 hoàn toàn b?t khi?n d?ng , ??t xích , th?ng m?t l? g?n ch? tài x? ng?i . Tôi b??c vào trong xe , th?y ng?n ngang v? khí cá nhân c?a xa ??i , 2 ṇngsúng ??i liên50 và 30 b? cong v́ s?c công phá c?a qu? ḿn . L?n l?n trong ?ó là m?t thanh ki?m c? c̣n nguyên v?n . H?i các binh s? th́ h? cho bi?t là tài x? N?m l?y nó trong chùa ban tr?a và ?em gi?u trong xe . Tôi c?m thanh ki?m lên th́ th?y r?t n?ng , ít ra c?ng c? 4-5 kư . Ng??i x? d?ng thanh ki?m n?y h?n ph?i là tay v? d?ng phi th??ng . Tay m? khó ḷng múa n?i thanh ki?m n?y . Tr??c ?ây ch? nhân thanh ki?m n?y ch?c ?ă ?i vào l?ch s? c?a m?t tri?u ??i Miên nào ?ó . Ti?c r?ng trong chi ?oàn chúng tôi không ai ??c ???c ch? Miên nên ?ành ?oán ṃ mà thôi . Bao g? thanh ki?m màu nâu , lên n??c bóng loáng , có ch?m tr? hoa v?n chim thú , hoa lá . Rút thanh ki?m ra kh?i v? , th?y t?a ánh sáng xanh . Tôi ch?t th? b?i cây ven ???ng , ng?t s?t , vô cùng s?c bén . ?úng là m?t thanh b?o ki?m giá tr? không sao l??ng ???c . Thanh ki?m dài c? m?t mét k? c? cán ki?m . Cán ki?m c?ng có ch?m tr? hoa v?n và ch? Miên . Lát sau tr?c th?ng ??n t?i th??ng xong , tôi ?em thanh ki?m v? xe M113 ch? huy c?a tôi .
Kho?ng 6 ngày sau , chi ?oàn chúng tôi r?i vùng ??n ?i?n cao su Suông , ti?n sâu v? h??ng ?ông Qu?c l? 7 , cách ng? ba Krek ch?ng 50 cây s? thu?c ??n ?i?n cao su Mimot . L?n n?y chi ?oàn ?i chung v?i m?t ti?u ?oàn thu?c trung ?oàn 48 b? binh . Su?t ngày hành quân vô s? . T?i ??n chúng tôi ?óng quân ngh? ?êm trong v??n cao su ven Qu?c l? 7 . ?êm tháng 8 tr?i không gió , th?i ti?t nóng b?c nên tôi h? c?u d?c phía sau M113 xu?ng , lót ván ngang hông xe , n?m tr?n tr?c không ng? ???c . ??n kho?ng 1 gi? khuya , ??ch b?t ??u pháo kích và t?n công vào v? trí dă chi?n c?a chi ?oàn . Ch?a k?p ?óng c?a c?u d?c phía sau th́ m?t qu? ??n c?i 82 ly n? cách xe ch?ng 5 mét . Tôi b? mi?ng pháo xuyên th?ng bàn chân trái , thi?u tá Luân ti?u ?oàn tr??ng b? th??ng ? ng?c . Tôi t? b?ng bó t?m th?i v?t th??ng và lên máy truy?n tin ?i?u ??ng các chi ??i ch?ng tr? . Sau ch?ng m?t gi? giao chi?n , ??ch rút lui tr??c s? ch?ng tr? quy?t li?t c?a chúng tôi . Kho?ng 10 gi? sáng hôm sau , tr?c th?ng ch? trung tá Nguyên chi?n ?oàn tr??ng 48 và chu?n t??ng Lâm Quang Th? T? l?nh S? ?oàn 18 b? binh ?áp xu?ng g?n v? trí chúng tôi , th? sát m?t tr?n . M?t s? t? thi ??ch c̣n n?m r?i rác trong v??n cao su . Ch?ng 10 phút sau ??ch l?i ti?p t?c rót pháo vào v? trí chúng tôi . Hai v? khách ch?y vào xe M113 c?a tôi tránh pháo . Th?y thanh ki?m c? c̣n ?? trong xe ch? ?em v? h?u c? trong ??t ti?p t? sau , trung tá Nguyên trung ?oàn tr??ng h?i xin và tôi c?ng ??ng ư t?ng ông . Sau ?ó hai v? khách r?i vùng giao tranh , thi?u tá Luân và tôi c?ng theo tr?c th?ng t?n th??ng v? binh vi?n Tây Ninh .
Trung tá Nguyên nh?n ???c thanh ki?m báu ,ông cho ng??i ?óng m?t giá ki?m b?ng g? c?m lai r?t ??p và ?em t?ng cho chu?n t??ng Lâm Quang Th? . T??ng Th? l?i ?em t?ng cho trung t??ng ?? Cao Trí T? l?nh Quân ?oàn.Sau n?y tôi có d?p tṛ chuy?n v?i ??i úy Tu?n-s? quan tùy viên c?a trung t??ng ?? Cao Trí- , tháp tùng t??ng Trí ?i th?m trung ?oàn 48 b? binh ?óng ? c?n c? Thùy d??ng bên Miên . ??i úy Tu?n cho bi?t thanh ki?m ?y v?n c̣n treo t?i t? dinh t??ng Trí t?i thành ph? Biên Ḥa .
??u n?m 1972 t??ng Trí cho m? m?t cu?c hành quân l?n ?ánh vào sào huy?t C?c R c?a Vi?t c?ng t?i Chlong thu?c t?nh Kratie phía ?ông B?c Kampuchea v?i m?t l?c l??ng hung h?u g?m L? ?oàn 3 K? binh và Liên ?oàn 5 Bi?t ??ng quân trong giai ?o?n 1 và thêm S? ?oàn nh?y dù trong giai ?o?n 2 . Cu?c hành quân m?i b?t ??u có 5 ngày th́ t??ng Trí t? n?n tr?c th?ng ? Tây Ninh trên ???ng bay th? sát m?t tr?n ? Miên . Sau khi t??ng Trí ch?t th́ 3 S? ?oàn 5-7 và 9 c?a c?ng quân b?t ??u ph?n công , vây h?m và ch?n ???ng v? c?a ?oàn quân . Hàng ngày phi c? chi?n l??c B52 d?i bom hai bên ???ng nh?ng ??ch quân v?n bám sát . Sau nh? ??i tá Tr?n Quang Khôi –T? l?nh L? ?oàn 3 K? binh – ?i?u ??ng ?oàn quân c?t r?ng ch?i sâu v? h??ng ?ông ch?ng m?t cây s? r?i quay ng??c,b?c h?ut?n công vào hông ??ch t?i mi?u Th? th?n , sau ?ó ??a ?oàn quân vi?n chinh v? ??n Tây ninh , b?o toàn ???c l?c l??ng . Th? tr?n vùng ngo?i biên b?t ??u co c?m l?i cho ??n ngày ?oàn quân v??t biên rút h?t v? n??c vào cu?i n?m 1972 .
Sau ngày t??ng Trí ch?t không c̣n ai bi?t thanh ki?m báu ? chùa Miên xiêu l?c n?i ?âu . Cu?i n?m 1972 có m?t phóng viên c?a t? báo Tin sáng có vi?t m?t bài v? thanh ki?m n?y , cho r?ng sau ?ó bà qu? ph? ?? Cao Trí t?ng thanh ki?m trên cho Tr??ng Vơ b? Qu?c gia ?à L?t . Chuy?n n?y c?n ki?m ch?ng l?i v́ sau n?y ? M? , tôi có h?i m?t ng??i b?n c? theo h?c khóa 26 Vơ b? ?à L?t . Anh n?y cho bi?t khi c̣n h?c t?i tr??ng, khóa anh có d?p tham quan pḥng b?o tàng c?a tr??ng th́ ch? th?y t?i ?ây có tr?ng bày cây g?y ch? huy c?a t??ng Trí b?ng g? mun thôi . Không h? th?y thanh ki?m nào ? ?ó và c?ng ch?ng nghe cán b? tr??ng ?? c?p ??n chuy?n n?y .
Quí v? ??c gi? n?u có ai bi?t ít nhi?u v? tung tích thanh ki?m báu ? chùa Miên sau n?m 1975 th́ xin vui ḷng cung c?p tin t?c cho tác gi? , ?? b? sung cho bài vi?t n?y ??y ?? h?n .
Ai c?ng bi?t là ng??i Miên r?t gi?i v? bùa ngăi , th? ?m . Do ?ó không r? có s? huy?n bí nào v? thanh ki?m báu mà chúng ta th?y nh?ng tai h?a liên ti?p x?y ??n cho nh?ng ng??i liên quan ho?c có th?i gian s? mó t?i thanh ki?m dù ng?n hay dài , t? ngày v?t b?t t??ng n?y r?i kh?i chùa Miên -Kompong Chàm vào tháng 8 n?m 1971 . Tôi xin tóm l??c nh? sau :
1# Ng??i l?y tr?m thanh ki?m t? chùa Miên là H? s? N?m , tài x? Thi?t v?n xa M113 ch?t v́ ḿn , ch? vài gi? sau khi s? h?u thanh ki?m .
2# Chi ?oàn tr??ng V? ?́nh L?u b? mi?ng pháo xuyên th?ng chân trái , n?m vi?n c? tháng sau khi gi? thanh ki?m ???c 6 ngày .
3# Trung tá Nguyên Trung ?oàn tr??ng 48 b? binh b? t??ng Trí cách ch?c t?i m?t tr?n sau khi làm ch? thanh ki?m ???c ch?a ??y m?t tu?n ..
4# Chu?n t??ng Lâm Quang Th? ???c t?ng thanh ki?m t? trung tá Nguyên , sau ?ó ông l?i t?ng cho t??ng Trí . Sau khi t??ng Trí ch?t ch?ng m?t tháng,ông c?ng b? m?t ch?c T? l?nh S? ?oàn 18 b? binh , giao s? ?oàn cho ??i tá Lê Minh ??o
5# T??ng ?? Cao Trí là ng??i gi? thanh ki?m lâu nh?t , ?âu ch?ng 4-5 tháng , ch?t v́ tr?c th?ng phát n? trên không ? Tây Ninh , trên ???ng bay th? sát m?t tr?n . Nguyên do chi?c tr?c th?ng phát n? cho ??n nay v?n c̣n là m?t nghi v?n .

H? Thanh Nhă .


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Oct 18 2018, 01:46 AM
Gửi vào: #2


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


L?i nguy?n bà Chúa .Ch?y d?c theo Qu?c l? 1 A v? h??ng B?c , qua kh?i th? xă Phan Thi?t , L??ng S?n , chúng ta s? th?y hai bên ???ng nhà c?a dân c? ?ông ?úc , ??ng ru?ng ph́ nhiêu xanh m??t , kéo dài ??n th? tr?n Tháp Chàm , Phan Rang . ?ó là ??a ph?n c?a hai huy?n Tuy Phong và Sông Mao thu?c t?nh Thu?n H?i . Nhà th? Nguy?n B?c S?n trong bài “ M?t khu Lê H?ng Phong “ có nh?ng câu th? nh? sau :
?êm n?m ng? vơng trên ??i cát
Nghe súng r?ng xa n? c?c cù
Ch?t th?y trong ḷng ḿnh bát ngát
N?i bu?n s??ng khói c?a mùa thu
Mai ta ??ng tr?n ta c̣n s?ng
V? ghé sông Mao phá phách ch?i
Chia s?t n?i bu?n cùng gái ?i?m
??t ti?n mua v?i m?t ngày vui
Linh h?n ta s? thành ?om ?óm
V? v?n trong r?ng ??ng Thái An
Mi?n B?c s??ng mù gi?ng b?n qu?n
Che m?a giùm nh?ng ?ám x??ng tàn

Ông ?ă di?n t? t?n cùng chi?u sâu c?a tâm tr?ng ng??i lính tr?n và n?i hi?m nguy di?n ra hàng ngày trên vùng ??t thu?c ??ng Thái An giáp ranh v?i m?t khu Lê h?ng Phong n?y . ??ng Thái An là m?t vùng cát mút m?t thu?c huy?n Tuy Phong t?nh Thu?n H?i , có r?ng ch?i th?p kéo dài hàng ch?c cây s? ra t?i bi?n . Vùng n?y thu?c lănh ??a c?a hoàng t?c ng??i Ch?m hi?n do m?t bà công chúa con út vua Ch?m cai qu?n ?i hành quân vùng n?y vào mùa khô th́ thi?u n??c , su?i ng̣i khô c?n, ph?i ti?p t? b?ng tr?c th?ng v́ xe kéo n??c vô ph??ng ch?y ???c vào vùng n?y . Mùa m?a th́ cát lún , lính gi? chân không lên . H?n n?a len l?i trong r?ng ch?i mà m?t c? láo liên , ?? pḥng ḿn b?y và b?n s? . T?c ?? di chuy?n ch?m nh? rùa , ?i hoài không ??n . Hành quân trong vùng n?y nh?c nh?n , hi?m nguy nh? ?i vào ??t Ba Th?c bên Tàu .Không cu?c hành quân nào mà không có th??ng vong . D?t cu?c hành quân t?ng k?t chi?n qu? coi nh? con s? không , t? ch?t t?i b? th??ng . B?i v?y ??n v? nào ???c l?nh m? cu?c hành quân vùng n?y th́ ai c?ng l?nh ḿnh , t? quan ??n lính . Không bi?t chuy?n ǵ s? x?y ra cho ḿnh và c?ng không mong ǵ l?p n?i m?t chi?n công ra h?n . Ngán trân !.
Bên ph?i Qu?c l? 1 A thu?c huy?n Tuy Phong n?m c?nh sông Ḷng Sông , có ga xe l?a nh? , thu?c t?nh Thu?n H?i . Vi?c thông th??ng di chuy?n d? dàng v́ có c? ???ng b? l?n ???ng s?t . Có hai th? tr?n c?a huy?n n?y ti?p giáp nhau là Phan Rí Chàm và Phan Rí C?a . Hai s?c t?c Chàm -Vi?t ? xen k? nhau . Xen k? nh?ng bi?t l?p t?ng thôn , t?ng xă . Có ngh?a là thôn nào ng??i Chàm th́ toàn ng??i Chàm , thôn nào ng??i Vi?t th́ toàn ng??i Vi?t .??ng cát Thái An thu?c huy?n n?y kéo dài hàng ch?c cây s? ra t?n bi?n . Dân chúng Phan Rí Chàm ?a s? thu?c s?c t?c Ch?m t?c Chiêm Thành c? , quen g?i là ng??i Chàm . H? s?ng b?ng ngh? nông tr?ng lúa n??c m?i n?m m?t v? và hoa màu ph? . Dân ? c?nh qu?c l? th́ làm các ngh? th? công nh? n?n các ḷ n?u n??ng , lu chén , khuôn bánh c?ng b?ng ??t sét …Bánh c?ng là lo?i bánh b?t g?o nh? n??ng b?ng lo?i khuôn ??t t?a nh? bánh kh?t ? mi?n Nam nh?ng không có nh?n tôm th?t ǵ h?t . ?n v?i n??c cá kho tr?n ?t b?m . ?n ḍn ḍn c?ng ngon , món ?n quê mùa c?a dân mi?n bi?n .Các s?n ph?m th? công n?y c?a h? r?t b?n ,xài lâu , tiêu th? kh?p n??c nên cu?c s?ng c?a s? ng??i Chàm n?y khá sung túc .
Dài theo qu?c l? cho ??n Phan Rí C?a th́ nhà c?a san sát , ??ng ru?ng ph́ nhiêu . Vùng n?y ?i sâu v? h??ng bi?n giáp ??ng cát Thái An là khu dinh c? c?a bà công chúa Chàm . Bà n?y c?ng già r?i , c?ng ngoài b?y m??i tu?i . Khu dinh c? b?ng g? nhà ngang dăy d?c hàng rào kín mít nên c?ng không bi?t sinh ho?t và trang trí bên trong th? nào . Gia ?́nh bà công chúa n?y ít giao thi?p v?i ng??i Vi?t nên s? hi?u bi?t v? gia th? bà n?y c?ng r?t h?n ch? . Hàng n?m c? vào kho?ng tháng 4 âm l?ch khi tr?i sa m?a vài ?ám th́ th?y bà cùng ?ám tùy tùng ??n cái c?c t?c cái ??n th? c?a ng??i Chàm , c?t trên mi?ng ??t cao ? ngay ngă ba ???ng ?i ch? Sông Mao vào thôn Ḥa Thu?n ?? t? l? th??ng ?i?n . L? h?i c?ng l?n qui t? dân Chàm các xă lân c?n , cúng t? nh?c l? hai ba ngày . Ch?ng bi?t h? cúng t? ra sao v́ ch? có t?c Chàm d? thôi , không m?i ng??i Vi?t . Ch? nghe chiêng tr?ng vang l?ng , dân tham d? th́ áo qu?n ḷe lo?t . H? r?t cung kính khi nói chuy?n v?i bà công chúa n?y . Dân Vi?t c?ng nh? dân Chàm ??u g?i là bà Th?m . C?ng không rơ t? ng? “ bà Th?m “ là t?c danh c?a bà hay là t??c v? công chúa c?a bà . Qu?ng cáo c?a các h?ng du l?ch Thu?n H?i gi?i thi?u v? vùng Phan Rí n?y c?ng ch?ng th?y nh?c ??n bà n?y . Dân Chàm cho bi?t là bà là con gái út c?a vua Chàm . T??c v? n?y xem ra c?ng là h? danh thôi v́ trên th?c t? th́ lănh th? Chiêm Thành thu h?p d?n qua nhi?u tri?u ??i b?t ??u t? ??i vua Lê ??i Hành cho ??n tri?u Nguy?n ??i vua Minh M?ng nhà Nguy?n n?m 1832 m?i th?c s? m?t h?t ??t ?ai . V??ng qu?c n?y tr?i qua c?ng 7-8 th? k? . Theo ?à Nam ti?n c?a ng??i Vi?t , qua nhi?u tri?u ??i khác nhau t? th? k? 11 ??n th? k? 19 v??ng qu?c Chiêm Thành l?n h?i l?n b?i , m?t d?n ??t ?ai qua nhi?u lư do khác nhau nh? b? l?n chi?m b?ng quân s? , tranh dành quy?n l?c gi?a hoàng t?c , cu?c hôn nhân c?a công chúa Huy?n Trân ??i Tr?n …Xa r?i th?i k? huy hoàng , ph?n th?nh c?a tri?u ??i Ch? B?ng Nga vào th? k? 14 ngày x?a …
N?m 1946 ng??i Pháp quay l?i Vi?t Nam . Gia ?́nh bà công chúa Chàm b? ch?y kh?i dinh c? g?n ??ng Thái An , t?n c? qua m?t trang tr?i ? huy?n Sông Mao . V́ tàu Tây t? bi?n b?n vào hàng ngày ch?u không th?u nên dân chúng vùngduyên h?i ch?y d?t v? vùng núi Sông Mao phía Tây qu?c l? 1 r?t nhi?u .Bà Th?m có nhi?u ru?ng ??t ? Sông Mao nên c?ng ch?y v? ?ây tá túc . Cho ??n khi ng??i Pháp chi?m xong Phan Rí C?a . Phan Rang bà m?i h?i c? . T?i trang tr?i n?y bà công chúa Chàm chôn d?u ch?c nhi?u c?a c?i l?m và ch?c c?ng ? nhi?u n?i . Do ?ó khi ng??i Pháp ?n ??nh xong chánh quy?n ? huy?n Tuy Phong , gia ?́nh bà m?i h?i c? v? dinh c? c? , th́ m?t s? c?a c?i b? th?t l?c v́ không nh? chôn ? ?âu . Có m?t gia ?́nh m?t nông dân nghèo ng??i Vi?t tên là ông bà Ri làm ru?ng ? g?n trang tr?i c?a bà công chúa n?y . Ông bà nghèo l?m , th??ng ?i làm m??n , có mi?ng ru?ng nh? n?m sào và có nuôi ???c vài con heo . Vào mùa m?a ? ?ây , n??c ngu?n trên núi tuôn xu?ng các con sông nh? Sông L?y , sông Ḷng Sông và các su?i nh? . Ti?p n?i các sông su?i n?y là vô s? các m??ng th?y l?i h́nh nan qu?t chi chít d?n n??c vào t?ng th?a ru?ng c?a dân chúng trong vùng . H? th?ng th?y l?i n?y có t? ??i nào không rơ nh?ng ?? n??c tiêu t??i su?t mùa lúa m?i n?m m?t v? c?a cánh ??ng Sông Mao r?ng hàng ngàn m?u . Cá t? các su?i h? trên dăy Tr??ng s?n theo n??c v? ??ng ru?ng sinh ?? vài tháng , sau ?ó ?i ng??c n??c tr? v? ngu?n trên núi . Dân chúng ?an nh?ng t?m ??ng b?ng tre ch?n ngang m??ng , ch?a m?t l? nh? ?? ??t mi?ng d?p b?t cá .D?p là lo?i d?ng c? b?t cá b?ng tre vót t?a nh? cái l?p ? mi?n Tây nh?ng ng?n ch?ng ba gang tay thôi . Cá ? ?ây là các lo?i cá ??ng nh? cá trê , cá lóc , cá rô thôi . ?ôi khi c?ng có vài lo?i khác nh? l??n , rùa , r?n . ..Cá th??ng v? nhi?u ban ?êm , t?i sáng ???c ch?ng vài kư cá . C?ng có ?êm trúng th́ c?ng ???c c? ch?c kư cá ?? lo?i . Nhi?u ?êm soi ?èn pin d?c theo t?m ??ng th?y cá ch?y ng??c n??c t?ng ?àn , l?n l??t chui vào mi?ng d?p . Th?y mê ! Ph?i che l?u ?óng ?ô ngày ?êm ngoài th?a ru?ng c?a ḿnh . Ông bà Ri c?ng v?y , ? li?n ngoài ruông ch?ng vài tháng . Ông th́ ?êm ??t d?p , ngày th́ vác cu?c ?i d?c theo b? m?u trám các l? m?i ?? gi? n??c l?i trong ru?ng ho?c khui l? nh? cho n??c vào ru?ng n?u th?y thi?u n??c . Công vi?c n?y dân ??a ph??ng g?i là “ theo n??c “ . Bà Ri th́ l?i d?c theo su?i c?t các rau d?i m?c um tùm ven su?i ?em v? n?u cháo heo . M?t hôm bà Ri l??m ???c m?t n?i chu?c b?ng vàng ven su?i . Ngoài n?i chu?i n?y có thêm món ǵ n?a th́ không rơ . Vi?c n?y ông bà d?u nh?m . Vài tháng sau ông bà Ri mua ???c vài m?u ru?ng , m?t v??n me c? tr?m g?c g?n nhà và xây c?n nhà có gác l?ng b?ng g?ch .T? ngày ông bà Ri ph?t lên th́ cḥm xóm x?m x́ bàn tán . D? nhiên ông bà ch?i quanh , không h? hé môi v? món c?a ho?nh tài . V? sau có ng??i ch? ti?m vàng ? Phan Thi?t có d?p ?i th?m ng??i bà con ? Sông Mao vô t́nh nói là T?t n?m ngoái có ng??i ?àn bà h́nh d?ng nh? th? ??n ti?m bà bán m?y qu? chu?i b?ng vàng .T? ?ó dân chúng trong thôn Ḥa Thu?n ?oán già ?ón non là ng??i ?àn bà kia ch?c là bà Ri cùng thôn . Ch? ??n ?oán thôi ch? không có ch?ng c? ǵ . Th?i ?ó c?ng ?âu có ṭa án nào ra l?nh xét nhà bà Ri . K? ra bà Ri c?ng khôn , ?i ??n m?t thành ph? xa nhà ḿnh g?n tr?m cây s? bán vàng mà sau c?ng l? . Tin bà Ri ???c vàng ??n tai bà chúa Th?m . Bà nh? ng??i thân t́m ??n nhà ông bà Ri th??ng l??ng xin chu?c l?i n?i chu?i vàng ??i l?y n?m m?u ru?ng t?t .Ông bà Ri t? ch?i . Sau t?ng thêm t?i b?y m?u ru?ng r?i m??i m?u , ông bà Ri c?ng không b?ng ḷng . Cu?c th??ng l??ng kéo dài c? tháng coi nh? b?t thành . B?t thành nh?ng chuy?n ch?a h?t !
Qua T?t ru?ng vùng Sông Mao g?t xong , lúa má ch? vào b? , mùa khô ??n . Nh? ?ă nói ? ?o?n trên , vùng n?y ch? làm lúa m?t v? . Mùa n?ng su?i m??ng khô c?n không ?? n??c tr?ng hoa màu nào khác , dân quê không có vi?c ǵ làm n?a , ch? ch? mùa m?a t?i m?i b?t ??u l?i mùa v? .Nhà nào có xe ḅ th́ ?ánh xe lên r?ng ch?t c?i ch?i c? c? chân ?em v? dành ch?m quanh n?m . Xe ḅ ?i sâu vào ???ng núi ch?ng hai ba cây s? m?i có c?i . Ngoài b́a r?ng th́ ai nhanh tay m?i có c?i . Mà ch?m tay th́ ph?i ?i vào sâu h?n , ?i càng sâu càng nguy hi?m ..s? c?p . Ng??i nào lanh l?i có khi?u buôn bán th́ lùng s?c trong xóm mua lúa v? xay lúa b?ng c?i xay tay , gi? l?i b?ng chày ??p cho g?o tr?ng .?em t?i nhà máy xay th́ ?âu có l?i . l?y công làm l?i . C? nhà cùng làm vài ngày ???c vài ba t? g?o tr?ng . H? th? ra ga Sông Mao , ?i xe l?a vào Biên Ḥa , Sài G̣n bán ki?m l?i . Trong lúc ?ó nh?ng ng??i ? nhà ti?p t?c xay gi? ?? có g?o cho chuy?n buôn sau . Mùa khô r?t v?t v? sinh k? , ??p ??i qua ngày , ch? ??n kho?ng tháng T? m?i có m?a , vào l?i v? mùa . Ông bà Ri th́ thong th? h?n , kéo nhau ra v??n me hàng tr?m g?c , m??n dân hái me cân cho b?n hàng h?t xe lam n?y ??n xe lam khác , kh?e ru mà huê l?i ki?m ???c c?ng b?n , c?ng khá phong l?u . M?t b?a ?ang cân me , bà Ri than nh?c ??u , xây x?m m?t mày v? s?m .V? ??n nhà bà phát s?t ph?i ch? ?i nhà th??ng Sông Mao .B? th??ng hàn n?m vi?n ch?ng m?t tu?n bác s? m?i cho v? . V? nhà vài hôm bà l?i phát ?iên , l?m nh?m su?t ngày .Ch?y ch?a ?? th? thu?c b?c , thu?c nam , k? c? th?y bùa mà c?ng không kh?i .Ông Ri bu?n phi?n b?t ??u u?ng r??u .T́nh tr?ng ?ó kéo dài c? n?m th́ x?y ra thêm chuy?n khác . ??a con trai th? c?a ông tên ??u kho?ng 20 tu?i th??ng m?t ng??i con gái cùng thôn . Sau n?y không bi?t t?i sao hai ng??i chia tay , c?u trai bu?n phi?n treo c? t? t? sau nhà b?p . Ông Ri càng u?ng r??u nhi?u h?n , gây g? hoài v?i bà v? ?iên . Ch?ng hai n?m sau trong lúc c? nhà ?ang ?n c?m chi?u th́ m?t chi?c xe ben ch? cát lao h?t t?c l?c vào nhà ông . V́ nhà ông bà ? ngay ngă ba trong thôn . Tài x? xe ben say r??u thay v́ t?i ngă ba ??p th?ng th́ anh ta l?i ??p ga . Tai n?n n?y làm c? nhà ông Ri ch?t h?t ba ng??i : v? ch?ng ông và ng??i con gái l?n trong lúc ?n c?m chi?u . Dân chúng trong vùng bàn tán xôn xao hàng tháng tr?i v́ nh?ng tai h?a liên ti?p x?y ra cho m?t gia ?́nh mà tr??c ?ây h? nghi là ?ă l??m ???c vàng c?a ng??i Chàm . Ng??i dân th?y cái qu? r?i t? ?ó h? thêu d?t ra cái nhân . H? x?m x́ bàn tán v?i vài ng??i trong thân t?c là gia ?́nh ông bà Ri g?p tai h?a liên ti?p là v́ l?i nguy?n c?a bà công chúa Chàm . Chuy?n n?y ?úng sai th́ c?ng không ai dám ch?c . Nh?ng h? c? to nh? r? tai nhau thành m?t huy?n tho?i v? bùa ngăi , th? ?m c?a ng??i Chàm . Tin ??n th́ làm sao b?m mi?ng h? ???c ? N?u qu? là chuy?n có th?t th́ ??i nào bà chúa Chàm th?a nh?n chuy?n th? ?m th?t ??c n?y ? Nh?ng n?u chúng ta có d?p tham quan các di tích , tháp ??n c?a ng??i Chàm qua nhi?u tri?u ??i khác nhau th́ th?y có kh?c trên ?á r?t nhi?u h́nh ?nh hoang ???ng huy?n ho?c nh? ông th?n n?y , bà chúa n? …??n nào c?ng có . T? các truy?n thuy?t th?n linh c̣n l?u trên ?á c?a t?c Chàm cho ??n chuy?n bùa ng?i , th? ?m th́ …kho?ng cách ?âu có xa ./.

H? Thanh Nhă


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 21st March 2019 - 02:01 AM