IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> TR? L?I BIDONG, Kư ?c v? m?t chuy?n ?i
NhaQue
post Nov 26 2018, 07:44 PM
Gửi vào: #1


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Kư S? TR? L?I PULAU BIDONG


Chúng tôi, thuy?n nhân tàu mang kư danh MB 620 chánh th?c tr? thành c? dân ??o Pulau Bidong t? ngày 06 tháng 10 n?m 1986 sau khi ?? b? vào g?n thành ph? Tumpat, bang Kelantan c?a Malaysia vào chi?u ngày 03 tháng 10 n?m 1986, bang n?y n?m v? m?n B?c c?a Malaysia ti?p giáp v?i c?c Nam c?a Thailand. Th?c ra tr??c ?ó m?t gi?, chúng tôi ?ă t?p vào ph?n ??t c?a Thailand ngay vàm con sông ranh gi?i gi?a hai n??c Thái-Mă. Khi bi?t v?n c̣n ? Thailand, chúng tôi v?i vàng tháo lui và xuôi Nam ?i Malaysia.

Th?i gian ? Pulau Bidong c?a ba cha con tôi ?âu kho?ng ch?ng d??i 3 tháng, ti?p ?ó chuy?n sang tr?i Sungei Besi g?n th? ?ô Kuala Lumpur c?a Malaysia sau khi xác ??nh chúng tôi thu?c di?n ?i M?.
??n Bidong hay r?i Bidong ?i n?i khác ??u ph?i qua tr?i trung chuy?n (Transit) Marang bên ngoài thành ph? Terengganu.

Nh? th?, n?i ??o Pulau Bidong mà Liên Hi?p Qu?c ?ă thuê m??n c?a Mă Lai, chúng tôi ?ă tuyên th? ?? nh?n t? cách ng??i T? N?n ?ông D??ng, có t? cách n?y r?i, Cao ?y Ph? T? N?n c?a Liên Hi?p Qu?c m?i t́m n??c th? ba ?? ??nh c?, th??ng theo di?n ?u tiên ch?n l?a thâu nh?n c?a qu?c gia ?? tam n?y.

Th?i gian ? Sungei Besi c?ng kho?ng g?n 3 tháng, sau khi phái ?oàn di trú M? ch?p nh?n, chúng tôi ???c chuy?n ti?p sang Philippines ?? h?c Anh V?n và ??i S?ng M? trong 6 tháng và lên ???ng ?i ??nh c? ... T? ngày r?i Vi?t Nam cho ??n khi nh?p c?nh Hoa K? t?ng c?ng 11 tháng ... ?y là chuy?n dong dài c?a h?n 32 n?m v? tr??c.

*****

Bây gi? tôi s? k? v? chuy?n tr? l?i ??o Pulau Bidong mà tôi g?i là CHUY?N HÀNH H??NG:

M?i chuy?n ?i xa, dài ngày luôn ???c phác h?a, chu?n b? c? n?m, ít nh?t c?ng 6 tháng tr??c ngày lên ???ng, do ph?i s?p x?p ngày ngh? làm, ngh? phép c?a m?i ng??i tham d?, l? tŕnh k?t h?p ghé nh?ng ?âu, bao lâu và c?ng không kém ph?n quan tr?ng là ŕnh ??t giá vé máy bay vào l?c r? nh?t, cùng ch?n l?a khách s?n phù h?p túi ti?n và g?n các ??a ?i?m d? trù ??n ...??i c??ng nh? th?, bây gi? t?i th?c t? là chúng tôi g?m 4 nhóm kh?i hành khác nhau và ?i?m h?n g?p là Singapore:

- Nhóm th? nh?t 5 ng??i có l? tŕnh: New York - HongKong - Singapore - Cruise - Singapore - Thailand - New York

- Nhóm th? hai 2 ng??i có l? tŕnh: New York - Singapore - Cruise - Singapore - New York

- Nhóm th? ba 5 ng??i có l? tŕnh: New York - HongKong - Malaysia - Singapore - Cruise - Singapore - New
York

- Nhóm th? t? 2 ng??i có l? tŕnh: SàiG̣n - Singapore - Cruise - Singapore - SàiG̣n

** Nhóm th? nh?t và nhóm th? ba g?p nhau ? HongKong r?i tách ra, r?i g?p l?i ? Singapore, r?i tách ra nhóm th? nh?t ?i Thailand và nhóm th? ba v? M?

** T?t c? các nhóm có th?i gian chung ? Singapore và 7 ngày trên du thuy?n.

** Nhóm th? hai và nhóm th? ba cùng t? Singapore v? New York chung m?t chuy?n bayTôi thu?c nhóm th? ba và k? l?i v? l? tŕnh n?y:


1- CH?NG TH? NH?T: NEW YORK - HONGKONG

Nh? nh?ng l?n ?i ?ó ?ây b?ng ???ng hàng không, chúng tôi kư g?i hành lư và qua security check m?t gi? tr??c khi máy bay c?t cánh ... Chuy?n bay th?ng t? New York ??n HongKong ph?i m?t 16 gi? bay ngán ng??c ...?? tiêu khi?n th?i gian qua ch?m ch?p ?ó, tôi ?ă thu s?n vào máy tính b?ng phim truy?n dài c? 44 gi? ?? xem ... su?t 16 gi? ?ó máy ?i?n tho?i ?óng l?i v́ xài roarming qu?c t? và c? dùng Wi-Fi trên máy bay c?ng r?t ??t ti?n.

Trong các l?n v? VN tr??c ?ây tôi th??ng quá c?nh qua Hàn Qu?c ho?c ?ài Loan, các chuy?n ?i ?y có khi ghé l?i Alaska ch?ng h?n m?t gi?, có khi bay th?ng và g?n nh? sau khi qua kh?i Anchorage, Alaska r?i t?t c? ??u c?p Thái B́nh D??ng c?a Châu Á ?? ??n n??c quá c?nh ... Xong ti?p t?c v? VN.L?n n?y hăng Cathay Pacific l?i theo l? tŕnh khác, sau khi r?i phi tr??ng JFK ? New York phi c? l?i c?p theo ??i Tây D??ng h??ng v? B?c C?c mà không ph?i là Alaska, t?c c?p v? tay ph?i ... Ph?n l?n ?o?n n?y phi c? bay trên không ph?n c?a ??o Groenland c?a ?an M?ch(có l? không ng??i ?), Groenland là ??o r?t l?n, do ?ó di?n tích c?a qu?c gia ?an M?ch tr? thành l?n nh?t th? gi?i. Theo nh? b?n ?? v? trên gi?y th́ ??o Groenland chi?m tr?n B?c C?c, nh? v?y l?n n?y tôi ?ă ???c lên t?i và bay qua chóp c?a ??a c?u !
Qua kh?i Groenland, phi c? b?t ??u ??i h??ng ?ông Nam, v??t B?c B?ng D??ng ?? vào không ph?n Tây Bá L?i Á c?a Nga, r?i Mông C? tr??c khi vào Hoa L?c, bên d??i m?t ??t cao ?? gi?m d?n .... Khi B?c Kinh n?m v? tay trái c?a l? tŕnh là lúc phi c? h??ng v? ?i?m ??n HongKong ... D? nhiên các b?a ?n trên tr?i, không l?y ǵ h?ng thú ch? nh? m?y ly r??u vang d? gi?c ng? ch?p ch?n.

Chúng tôi kh?i hành ? New York lúc 10 gi? sáng ngày Oct 30, 2018 th́ 2 gi? sau ?ó t?c 12 gi? tr?a c?a New York th́ bên Á Châu ?ă là ngày Oct 31, 2018, nên ??n HongKong lúc 14 gi? ??a ph??ng sau 16 gi? bay mà ?ă thành ra ?i t?i 2 ngày ???ng, l? th?u x??ng !
Th? t?c nh?p c?nh d? dàng và mau chóng, không có v? k?p ti?n vào passport nh? ? Tân S?n Nh?t, Vi?t Nam ??nh cao v? làm khó d? !

Sau khi l?y hành lư xong, ra ngoài ?ă có tài x? xe ??t tr??c ?ón b?ng cách ??a cao b?ng tên tr??ng toán là con trai chúng tôi. Ṿng vo m?t h?i chúng tôi ra băi ??u xe và ch? anh ta ?em xe ??n, ch?t h?t hành lư lên phía sau và r?i phi tr??ng h??ng v? khách s?n Royal Plaza Hotel, l?i thêm l?n n?a ??n du l?ch n?i l?u thông tay trái!

Ch? Royal th??ng g?p ? các qu?c gia ch?u ?nh h??ng c?a Anh Qu?c h́nh nh? có cái ǵ ?ó khó di?n t? hay tùy c?m nh?n t?ng ng??i !? Tôi sanh ra ?ă là dân thu?c ??a, nên tôi th??ng d? ?ng không th?y ǵ hănh di?n.

Có kho?ng 50 phút t? phi tr??ng v? khách s?n, ngang qua b?n tàu có v? s?m u?t, lô nhô nh?ng c?n c?u. ???ng vào và n?i ?? xe xu?ng hành lư t??ng ??i h?p ... Khách s?n n?i li?n v?i m?t shopping center nhi?u t?ng, sau khi nh?n pḥng ngh? ng?i giây lát, chúng tôi ?n tr?a ? khu th??ng xá n?y.Cách mua bán ? khu ?n u?ng trong th??ng xá không khác ǵ Ch? L?n, tôi cho là thi?u v? sinh, chén ??a thu gom, lau r?a nh? VN, không có gi?y lau (napkin) ... ? M? th́ các ti?m ?n n?y khó passed qua ki?m tra c?a Health Department ... Tôi cho ?i?m d??i trung b́nh ... N?u có n?n d?ch e r?ng lănh ?? !


Nov 28, 2018


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Dec 30 2018, 10:46 PM
Gửi vào: #2


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

** TH?I GIAN NG?N NG?I ? HONGKONG


Nói là ? HongKong 3 ngày: Oct 31, Nov 01 và Nov 02 nh?ng th?c t? r?t ng?n v́ lúc ??n ?ă x? chi?u ngày Oct 31, 2018 ai n?y c?ng m?t nhoài sau chuy?n bay dài, ngày Nov 01 là toàn th?i gian, r?i sáng s?m ngày Nov 02 ph?i ra l?i phi tr??ng ?? ?i Malaysia

Sau b?a ?n tr?a ? khu th??ng m?i, nói là ?n tr?a k? th?c ?ă chi?u theo gi? ??a ph??ng, m?t s? v? ng? s?m, nhóm 7 ng??i g?m 4 ng??i c?a nhóm th? nh?t ??n ?ây m?y ngày tr??c và 3 ng??i c?a nhóm th? ba trong s? ?ó có tôi l?y tàu ?i?n ng?m ?i xem ?ua ng?a ...

Su?t th?i gian ? HongKong ph?n l?n di chuy?n d?a vào vé xe ?i?n ng?m n?y, th?c ra nó nh? Credit Card, m?i l?n ?i xe ?i?n hay xe bus, ... c??c phí ???c tr? vào th? ... h́nh th?c n?y r?t ph? thông ? vùng lănh th? ??c bi?t ?ó.

?êm ??n nhóm ?ă xem ?ua ng?a l?i dùng xe ?i?n ?? ??n khu ?n u?ng v? ?êm, h́nh thái nh? các n?i ?n u?ng ngoài tr?i ? Ch? L?n ngày x?a, c?ng ?n nh?u xí xô xí xào c?ng ??ng ngh?a v? sinh r?t t?i thi?u, ngay c? restroom ch? 1 pḥng v? sinh bàn ng?i ch? không là b?n men. So ra r?i không có ?âu b?ng M?!Sau ?ó ?i b? v? khách s?n, c?ng khá xa, cái kh? là u?ng khá nhi?u bia ph?i g?p rút t?i n?i ? ?? gi?i t?a áp l?c, không có thú tà tà ngo?n c?nh, HongKong không có th? "ti?n ích c?n thi?t" nh? th? trên ???ng ph? ! Tóm l?i là tôi không khoái KH chút nào !

***

Ngày chánh Nov 01 ? HongKong b?t ??u b?ng b?a Dim Sum trong nhà hàng r?ng răi trong khu th??ng xá, các th?c ?n khá ngon t?m c? New York.
Sau b?a ?i?m tâm n?y, c? hai nhóm th? nh?t và th? ba l?y taxi ?? ra ?i?m chánh c?a HongKong th??ng th?y quay c?nh trong các phim ?nh n?i ti?ng mà nh?ng ai mê phim HongKong ??u bi?t. B?y gi? tôi m?i bi?t h?i hôm qua t?i nay, tôi ?ang ? trên ph?n ??t có tên g?i là C?u Long, c̣n HongKong là b? phía bên kia !

Sau khi ch?p h́nh búa xua, chúng tôi xu?ng phà có mua vé ?? sang HongKong th?c s?.


NhàQuê Dec 30, 2018--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 19th March 2019 - 05:06 PM