IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tác Gi?: H? THANH NHĂ
BenTreHome
post Oct 16 2018, 05:27 AM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622


M?t thu? làm th? .
Bút kư v?n ngh? c?a H? Thanh Nhă

Vào d?p cu?i n?m, tôi b?ng ng?i duy?t l?i m?t ch?ng ???ng dài làm th? ??ng báo. Th?m tho?t v?y mà c?ng ?ă h?n 15 n?m trôi qua r?i. Trong 15 n?m ?y có bi?t bao nhiêu là k? ni?m v?i c?nh, v?i ng??i, v?i nh?ng tâm t́nh g?n bó v?i th?. G?n g?i ?ây nh?t là d?p tôi ng?i c?nh nhà v?n Nh?t Ti?n t?i t? gia c?a ông ?? cùng v?i ông bàn th?o ư ki?n trong công vi?c ông tŕnh b?y t?m b́a cho t?p th? m?i nh?t s?p in c?a tôi.
Ông ch? tay vào pḥng ng? c?a ḿnh và b?o :
“ C?u vào l?y chi?c gh? g? trong pḥng ?em ra ?ây r?i ng?i coi tôi làm ! “
Tôi b??c vào c?n pḥng, li?c s? và nói th?m :
“ Chà ông n?y b?a băi d? ! Ch? th?y toàn sách v?i sách !”
Tôi ?em cái gh? nh? ??t k? bên nhà v?n, tr??c cái máy computer. Nhà v?n Nh?t Ti?n hôm ?y tŕnh bày giúp tôi b́a sau t?p th? th? hai c?a tôi, t?p H??ng Th? ??u Gió. B́a tr??c nhà v?n ?ă làm xong tu?n r?i. B?a nay ?em h́nh l?i ?? tŕnh bày ti?p b́a sau. Tôi ??a cho ông m?y t?m ?nh c?a tôi ?? ch?n in vào m?t b́a sau. Ông ch?n 2 t?m, ??a tr? tôi m?y t?m c̣n l?i và b?t ??u làm vi?c. Con chu?t ??a M?i tên lên xu?ng, ngang d?c khi?n ?? sáng, màu s?c c?a b?c ?nh l?n l??t ???c ?i?u ch?nh. Ông m?m c??i h?i tôi :
“ C?u bi?t làm không ? “ .
Tôi l?c ??u :
“ Em ch? bi?t gơ bài và g?i Email thôi, c̣n m?y chuy?n n?y th́ ?ành chào thua, ph?c t?p quá ! “
Ông g?t gù ti?p :
“ Huy Tr??ng ? Vi?tstream c̣n làm hay h?n tôi nhi?u n?a !”
Huy Tr??ng c?ng là nhân viên ?ài Little Sài G̣n Radio và H?n Vi?t TV. L?n nào tṛ chuy?n v?i tôi, nhà v?n c?ng g?i tôi là c?u và x?ng tôi. Cách x?ng hô thân t́nh nhi?u n?m nay .
Tôi nh́n ông làm vi?c say s?a, hai bàn tay tho?n tho?t trên computer nh? m?t ngh? nhân, quên h?n có tôi ng?i bên c?nh. ?ó là phong cách làm v?n h?c c?a nhà v?n Nh?t Ti?n. Ni?m say mê n?y tr?i dài su?t sáu m??i n?m t? lúc m?i 21 tu?i xu?t b?n l?n ??u tác ph?m Nh?ng Ng??i Áo Tr?ng vào n?m 1959. Cho ??n nay b??c vào l?a tu?i 80 nhà v?n ?ă xu?t b?n h?n 30 tác ph?m. Th?t là m?t hành tŕnh dài ?óng góp cho v?n h?c mi?n Nam tr??c ?ây và v?n h?c h?i ngo?i hôm nay. H́nh nh? làm v?n h?c là l? s?ng c?a su?t cu?c ??i nhà v?n. M?c cho nh?ng thay ??i c?a xă h?i mi?n Nam, m?c cho nh?ng th?ng tr?m cu?c s?ng, t? khi c̣n ? trong n??c ??n khi ra h?i ngo?i , lúc nào ông c?ng b?n b? sáng tác.
Sau ch?ng n?a gi? làm vi?c, nhà v?n ch? tay vào máy vi tính và g?t gù b?o tôi :
“ C?u th?y c̣n c?n thêm b?t ǵ không ?”.
Tôi m?m c??i thán ph?c :
“ Quá ??y ?? r?i anh !”.
Hai anh em b??c ra bàn u?ng trà. Ông kư t?ng tôi m?y cu?n sách v?a xu?t b?n. N?i trong hai n?m 2015 và 2016 ông ?ă sáng tác thêm 3 tác ph?m m?i. Th?t là m?t vi?c làm phi th??ng cho m?t ng??i b??c vào l?a tu?i 80 nh? ông v?n c̣n minh m?n và h?ng say. Xem ra sáng tác v?n h?c qu? là l? s?ng c?a nhà v?n Nh?t Ti?n nh́n t? m?i góc ?? v?y .
Hoàn c?nh ??a ??y tôi quen bi?t nhà v?n Nh?t Ti?n c?ng h?i l?. H?i c̣n ?i h?c tôi có d?p ??c c?p t?p truy?n Th?m Hoang c?a nhà v?n. Truy?n n?y ?o?t gi?i v?n ch??ng toàn qu?c n?m 1962 . ??c th?y hay nh?ng h?i ?ó ch?a có ư ni?m ǵ v? v?n h?c, c?ng nh? ch?a có d?p nào di?n ki?n v?i nhà v?n. Thu? ?ó tôi c?ng m?i t?p t?nh làm th?, bài ???c ??ng vài l?n trên tu?n báo Ph? N? Ngày Mai và bích báo c?a tr??ng. Sau n?y ?i lính c?ng có vi?t vài bài th? trên báo Quân ??i và ??c san K? Binh c?a binh ch?ng Thi?t Giáp.
Ra h?i ngo?i tôi b?t ??u g?i các bài th? cho tu?n báo Vi?t Tide ? Nam California. Lúc ?ó tôi ch?a bi?t s? d?ng máy vi tính, vi?t bài trên gi?y tr?ng g?i cho ṭa so?n b?ng ???ng b?u ?i?n. C?ng l? là g?i bài th? nào th́ Vi?t Tide ??u ??ng bài ?ó. B?n bè khuy?n khích nên tôi sáng tác hàng tu?n. Vài tháng sau tôi nh?n ???c th? c?a m?t ông tên Bùi làm ? ṭa so?n Vi?t Tide, b?o có bài th́ g?i v? nhà ông ? thành ph? Garden Grove – Nam California . Lúc ?ó tôi c?ng không bi?t ông Bùi là ai, t?i sao l?i ph?i g?i v? nhà riêng, nh?ng b?o g?i th́ c? g?i thôi và tu?n sau th?y bài c?a ḿnh c?ng có ??ng trên Vi?t Tide. Kéo dài c?ng kho?ng 2 n?m . M?t hôm ngh? vi?c tôi th? ghé ṭa so?n Vi?t Tide và ?ài Little Sài G̣n Radio ? góc ???ng Brookhurst và Margo ch?i cho bi?t. G?p ông V? Quang Ninh và cô x??ng ngôn viên Nhă Lan th́ m?i bi?t Mr Bùi chính là nhà v?n Nh?t Ti?n –T?ng th? kư ṭa so?n- . Lúc ?ó tôi m?i rơ là su?t 2 n?m qua ḿnh ?ă giao thi?p hàng tu?n v?i m?t cây c? th? c?a làng v?n h?c Vi?t Nam mà không hay. Th?t là quá b?t ng? ! Tôi xin m?t cái h?n g?p nhà v?n tu?n sau. T?i ngày h?n, tôi ng?i ??i ch?ng 5 phút th́ nhà v?n vào .
Ông xi?t ch?t tay tôi và nói :” Tôi c?ng mong bi?t m?t c?u ?ây !”.
Chuy?n tṛ giây lát tôi ng? ư mu?n in t?p th? và ??a x?p b?n th?o cho nhà v?n. Ông s?t s?ng nói ngay : “Tôi lay out giúp c?u , không tính ti?n công ?âu ! Tôi thích th? c?u l?m !” .
H?u h?t các bài th? n?y ông ??u cho ??ng trên tu?n báo Vi?t Tide m?y n?m qua . Sau ?ó ông h?i tôi ??nh ??t tên t?p th? là ǵ? Tôi ngh? ??n tên m?t bài th? nói v? m?i t́nh h?c tṛ c?a c?u h?c sinh t?nh l? ? tr? ?i h?c , làm quen v?i cô bé hàng xóm b?ng cách hàng ?êm gánh n??c giùm cô ? ṿi n??c ??u h?m. Tôi ng?n ng? :
“ ??t t?a là Ṿi N??c Phông Tên ???c không anh ?”
Nhà v?n Nh?t Ti?n nhíu mày. Cô x??ng ngôn viên Nhă Lan ??ng g?n bên ng?t ngang :
“ ??t tên ǵ nghe g? gh? thô k?ch v?y chú Nhă !”.
Nhà v?n Nh?t Ti?n ti?p l?i :
“ Bài th? này th́ hay th?t nh?ng t?p th? ??u tay th́ c?ng nên ch?i chu?t m?t chút .”
Tôi ch? vào m?t bài th? khác vi?t v? M? :
“V?y ??t tên là Gi?t n?ng Thiên thu ???c không anh ?”.
Nhà v?n g?t ??u và vài ngày sau ông b?t ??u tŕnh bày b́a tr??c b́a sau và lay out 42 bài th? c?a t?p th? ??u tay n?y. Sau n?y nhi?u d?p ??n nhà ông ch?i, nhà v?n cho tôi bi?t :
“C?u ?ă t?o l?y cho ḿnh m?t h??ng ?i vào v?n h?c r?t l?. ?ó là cách vi?t chuy?n b?ng th? khi?n ??c gi? d? ch?p nh?n. Tôi thích th? c?u là v?y. Tr??c ?ây c?u g?i nh?ng bài th? vi?t tay. Tôi s? nhi?u khi tôi không có m?t nhân viên ṭa so?n nh?n th? s? v?t vào túi rác th́ u?ng. B?i th? h?i ?ó tôi b?o c?u g?i v? nhà tôi là v?y !”.
Th́ ra nhi?u báo ch? nh?n bài ?ă ?ánh máy s?n v́ ṭa so?n ít ng??i. H?u h?t b?n th?o vi?t tay ??u không ???c hoàn tr? ng??i g?i mà cho vào túi rác ! C̣n tôi th́ may m?n h?n, g?i b?n vi?t tay ?i r?i c? ngh? là xong. ?âu ng? khi nh?n ???c các bài th? vi?t tay, ông ph?i ṃ m?m ?ánh vào computer tr??c khi chuy?n qua b? ph?n lay out. M?y ai làm ???c vi?c nh? th?. Ph?i có ḷng yêu v?n h?c cao ?? m?i làm ???c vi?c nh? v?y trong su?t hai n?m li?n. V? sau tôi mua ???c máy computer nên vi?c giao thi?p v?i Vi?t Tide c?ng d? dàng h?n.
Sau n?y tu?n báo Vi?t Tide ??i ch?, nhà v?n Nh?t Ti?n ngh? h?u, vi?t lách t?i nhà. Th?nh tho?ng ông g?i tôi khuy?n khích ti?p t?c vi?t. Sau khi Ba tôi m?t tôi bu?n nên ch?ng vi?t lách ǵ su?t m?y n?m. Măi ??n vài tháng nay, ??c bài Th? Xuân Trên T??ng Nhà D??ng Lăo c?a tôi ??ng trên báo Xuân Vi?t Stream n?m 2016, nhà v?n l?i g?i tôi thúc tôi vi?t thêm ?? ra t?p th? th? hai. Th?t là m?t s? khích l? ?áng quư c?a m?t nhà v?n ?i tr??c ??i v?i ng??i ?i sau nh? tôi . Tôi tr? l?i ông :
“ Em m?i vi?t có kho?ng ba m??i bài m?i, e r?ng t?p th? c̣n m?ng quá !”.
Ông b?o c? g?i tr??c cho coi và h?a c?ng lay out giùm nh? t?p th? tr??c. Th? là h?t ???ng thoái thoát ch?n ch? ǵ ???c n?a. Nh? có nhà v?n khuy?n khích tôi m?i không l??i n?a và ti?p t?c vi?t thêm. Bài ?ă g?i ?i r?i mà c? ch?n ch? không vi?t ti?p th́ c?ng khó coi. ?ó là phong cách làm v?n h?c c?a nhà v?n Nh?t Ti?n, lúc nào c?ng thúc ??y m?i ng??i cùng sáng t?o. Nhà th? Huy Trâm th?nh tho?ng r? tôi ??n nhà ông Nh?t Ti?n ch?i. L?n nào chúng tôi ??n ông c?ng m?ng, nói chuy?n huyên thiên. C? ba kéo ra cái bàn ngoài hiên u?ng trà. Nhà v?n Nh?t Ti?n ?ă cai thu?c lá vài n?m nay, ch? có Huy Trâm và tôi c̣n hút lai rai. Khi ra v? lúc nào ông c?ng bi?u chúng tôi m?i ng??i m?t h?p trà Thái Nguyên h?p thi?c ho?c vài cu?n sách m?i in có ?óng tri?n son c?n th?n. Nhà v?n n? Nguy?n Th? M?t Nâu c?ng t? ra h?t s?c kính tr?ng nhà v?n Nh?t Ti?n. Ch? c?ng cho bi?t là nhà v?n c?ng giúp lay out hai cu?n sách c?a ch? .
Nhân d?p Xuân v? tôi c?ng xin m?o mu?i vi?t l?i vài k? ni?m v?i nhà v?n Nh?t Ti?n ?? t? ḷng bi?t ?n m?t nhà v?n ?ă tr?n ??i c?ng hi?n cho n?n v?n h?c Vi?t Nam tr?i qua nhi?u giai ?o?n th?ng tr?m c?a xă h?i Vi?t Nam trong n??c và h?i ngo?i ./.

H? Thanh Nhă .H? Thanh Nhă và Nh?t Ti?n t?i t? gia nhà v?n Nh?t Ti?n
H́nh ch?p ngày 18-X-2016


Con phà B?n Tre

Tháng Tám qua phà sang R?ch Mi?u
M?t vùng mây n??c nh? bâng khuâng
Ng??i x?a tr? l?i gịng sông c?
T́m cu?i chân tr?i…nh?ng d?u chân

C?u kh?i công r?i , tr? c?t s?t
Tri?u dâng con n??c ch?y b́nh yên
Mai kia ví n?u ???ng thông tuy?n
T?i ph?n con phà b? lăng quên

? ?âu c̣n th?y bóng xà lan ?
Kéo m?t ?oàn ghe kh?m cát vàng
Man mác chi?u xanh sông n??c ?ó
Bèo mây h? h?ng gió m?a tan

C̣n ?âu th?p thoáng bu?m no gió ?
Xuôi ng??c tr??ng giang nh?ng m?nh ??i
Tr?n ki?p th??ng h? tr?m b?n ??
M?y t?ng mây n??c m?y chia phôi

T? ?? s?n hà nghiêng ng?a ?ó
Gót giày ṃn nh?n b??c quan san
Qua tr?m sông l? cây c?u l?
Cát b?i nào phai ngh?a ?á vàng

V?n nh? gịng x?a b?n n??c x?a
Chao ôi ! T́nh n?ng m?y cho v?a
Ai qua b?n ?y chi?u ly bi?t
Bi?t m?y ng??i ?i m?y k? ??a ?

Có nh?ng gịng sông ch?c chi?c c?u
D?p d́u xa l? l??t qua mau
?ôi ba chi?c yacht bu?n khua n??c
U? o?i l?ng tr?i cánh h?i âu

Cho hay dù có ?i ngàn d?m
V?n nh? vô vàn b?n n??c trong
V?n nh? con phà cao tu?i th?
Mi?t mài ??a r??c khách sang sông

Tháng Tám qua phà sang R?ch Mi?u
Tri?u dâng lai láng n??c sông Ti?n
Gió sông mát m?t ng??i xa x?
C̣n nh?…hay là măi lăng quên ?

Mai kia ch?c h?n ???ng thông tuy?n
Qua m?t gịng sông phút ch?c vèo
Phà c? tr?m n?m ai nh? n?a
Gió tr?ng t? ?ó c?ng bu?n theo

Em m?c áo vàng ?i ch? T?t
D?p d?nh con n??c th?y tri?u lên
Qua sông ?? l?i ng??i trên b?n
M?t chút b́nh yên , chút n?i ni?m

Chúa nh?t ra b? sông gi?t áo
Gió ?ùa tóc r?i xơa b? vai
Th??ng em th??ng c? cây c?u g?
Th??ng c? b? xa v?t n?ng dài

Chi?u x?a ?âu m?t chi?u x?a n?a ?
Trái m?n m?i nhau góc cu?i v??n
?n trái trên cây v?a m?i chín
C̣n nghe thoang tho?ng m?t mùi h??ng

? ?âu bàng b?c h??ng hoa m?n ?
?uôi tóc th?m t? ng?n gió xa
Tr? l?i mùa sau ?n trái chín
Nào hay ..mây ch?n n?o quan hà

Mùa m?n , n?m ba mùa m?n n?a
Ng??i ?i góc núi ch?ng tin v?
Phà sang…??m ???c bao nhiêu chuy?n
M?y cu?c sum v?y m?y cách ly ?

M??i n?m gió cu?n hoa vông r?ng
Bi?n bi?t ng??i ?i ch?ng tr? v?
M?t s?m bên tr?i nghe th?c d?y
T́nh quê chan ch?a n?o biên thùy

M??i n?m tr? l?i th?m v??n c?
M?i bi?t ng??i x?a ?ă l?y ch?ng
Mây n??c quê h??ng th́ v?n th?
Mà ng??i trong m?ng ?ă sang sông

M?t s?m anh v? th?m Ph??c Th?nh
V?n hàng d?a n??c c?m b?n xanh
H?i th?m ..ai bi?t ng??i n?m c?
N?n c? hoang tàn l?i c? quanh

Tháng Tám sông Ti?n lai láng n??c
Gió ?ùa nhô nh?p l?c b́nh trôi
M?i hay m?t n??c bao nhiêu sóng
Là b?y nhiêu t́nh k? ng??c xuôi….

H? Thanh Nhă


***

B?n N??c Cù Lao


N?m x?a m?t chuy?n th?m c?n ?c
Sóng n??c Hàm luông bát ngát b?
Sông cái ?ôi gịng ôm ??t m?i
Mây tr?i man mác gió xa ??a

Nhà em h??ng h?a vài công ??t
Cây trái xoay ṿng su?t c? n?m
M?i tháng ?ôi l?n ra ch? t?nh
Mi?t mài buôn chuy?n giúp song thân

Em hong lá chu?i cho v?a héo
? n?p vào khay s?p th?ng hàng
H?m ba tháng Ch?p xôi c?m r??u
Men d?y th?m t? ngơ trúc sang

Con gái cù lao da rám n?ng
Tóc th? xanh m?ng gió bay theo
M?t con xu?ng nh? ven sông cái
Chèo m?i ???ng xa t?t bóng chi?u

Tôi h?i quá giang v? ch? t?nh
Em c??i thu vén góc xu?ng con
L?n t?n n??c ch?y b? lau v?ng
Duyên dáng làm sao gái xóm c?n ?

Xu?ng ra b?n nh? tr?i hiu qu?nh
Chi?u xu?ng trên gịng n??c l?n xuôi
Em ph?i b?i ?êm v? t?nh s?m
Tránh con n??c ng??c, ch? tan r?i

D?a xiêm chen gi?a ?ôi c?n xé
Quít ng?t v??n sau kh?m m?i xu?ng
C?ng có cau t?, tr?u m?y r?
M?y khay c?m r??u d?y mùi h??ng

Hái m?y trái b?n bên x?o nh?
Chia em quên b?t quăng ???ng xa
C?ng chua c?ng chát trên ??u l??i
C?ng ??m ?à thêm chuy?n h?i hà

Th??ng em xuôi ng??c t?ng con n??c
M?i m?t quay chèo th?c tr?ng ?êm
T?i t?nh c?t xu?ng bên B?n l?
Ch? phiên ch? sáng b?n hàng quen

Xu?ng b?n giă t? cô gái nh?
Ḷng bu?n man mác ánh s??ng r?i
Trao em m?t b?c cà phê v?t
M?t chút công ??n …ch? v?y thôi !

Sau ?ó m?y l?n ra B?n l?
Ch?ng h? g?p l?i chi?c xu?ng x?a
Con sông th́ v?n con sông ?y
Gịng n??c h́nh nh? c?ng h?ng h?

Bao gi? tr? l?i cù lao ?c ?
?n ?c len om n??c c?t d?a
Nghe gió ??i chi?u con n??c l?n
Cánh bu?m no gió l??t trong m?a …


H? Thanh Nhă


****************


1 Gi?t n?ng thiên thu

M??i n?m m? n?m hiu qu?nh
Ngàn lau gió th?i vi vu
Hoa cau ??u mùa r?ng tr?ng
B? xa l?p l?p s??ng mù

Cây vông ??u làng tr?c g?c
?âu ?àn sáo nh? t?p bay
C?m chi?u c̣n ?âu m? n?u
H?t r?i b?p l?a h? tay ?

M??i n?m ?iêu tàn băi mía
?âu làn khói t?a song th?a
Con ?i chân tr?i góc núi
Chao ôi ! Nh? m?y cho v?a ?

M??i n?m ng??i ?i không h?n
Ngày v? v?ng bóng tin th?
M??i n?m bèo trôi d?t b?n
Gịng xa man mác ?ôi b?

C?u ao m? ng?i gi?t áo
Gió v? lay ??ng cành tre
Tháng T? ḷng con ch?t mát
Bát canh rau má tr?a Hè

M??i n?m gió ?ùa ng?n c?
Nh?n t?ng n?p trán xanh xao
M??i n?m m? v? v?i ??t
Qu?nh hiu gịng n??c qua c?u

M??i n?m v??n x?a l?ng gió
Tr?a Hè v?ng bóng chim cu
L?p rêu xanh r?n m? chí
Nô ?ùa gi?t n?ng thiên thu

H? Thanh Nhă

( Trích thi ph?m Gi?t n?ng Thiên Thu ?ăxu?t b?n tháng 4-2009 –California )


2 Áo tr?ng Gia Long

H?c tṛ t?nh l? ?n c?m tháng
Tr? h?c nhà quen
Cô hàng xóm ch?a bi?t tên
?êm ?êm ra ??u ???ng gánh n??c
Mái tóc buông l?i b? vai xanh m??t
?èn ngo?i ô
Ch?a ?? sáng ven ???ng
Dáng em g?y trong bóng t?i mù s??ng
M?a l?t ph?t trên tàng cây bông gi?y

***

Câu chuy?n b?t ??u t? ?êm th? b?y
Gánh giùm em ?ôi thùng n??c làm quen
Bên ṿi n??c phông tên
T́nh b?n l?n d?n trong con h?m nh?
T? ?ó m?i chi?u
Bên song c?a s?
Tôi ngóng em v? áo tr?ng bay bay
Tà áo Gia Long
??p quá tu?i trâm cài
Tu?i tr? ?i qua m?y mùa bông tr?ng cá
??c v?ng c?a em sau n?y thành y tá
M?ng c?ng ??n s?
Nh? ??i cô bé xóm nghèo
?êm qua m?a nhi?u…xóm nh? bu?n hiu
Kh?p n??c m?a ??y
Chi?u em không ra gánh n??c
Tôi b?n ch?n nh́n sau ngó tr??c
??ng th?n th? bên ṿi n??c phông tên
N?m tháng êm ??m trong xóm nh? vùng ven
Chàng trai t?nh l? nhát gan
Ph?n nghèo không dám nói
T́nh ??n ph??ng ṃn m?i d?u trong ḷng
T??ng lai xa v?i
Nh? có nh? không
Ch?ng bi?t cô gái ngh? ǵ
C?ng không h? ngơ ư
M?i t́nh câm l?ng l?
Trong xóm nghèo qu?nh qu? ngo?i ô
R?i …binh l?a m?t m?
Chinh chi?n tri?n miên
Tôi nh?p ng? nh?c nh?n ??i lính chi?n
Th?m th?m r?ng xa
?óng ??n gi?i tuy?n
Gi?c m?ng ??u ??i th?y giáo c?ng ô hô !
Mùa m?a Tây Nguyên
R?ng xa thác ??
B?n h??ng m?a gi?ng , l?ng tr?i gió hú
Tôi ??ng trong lô c?t bên n?y
H??ng v? ph??ng ?y
Mây ch?p chùng che khu?t ??nh Chu Pao
Gịng Dak Bla t?ng ??t sóng ??c ng?u
Nh? xóm nh? vùng ven
Tà áo tr?ng n?m nào
Ôi ! n?i nh? sao trùng trùng ?i?p ?i?p
Ba n?m trôi qua
M?t l?n ?i phép
Tr? v? th?m ch?n c? ng??i x?a
Tháng Tám tr?i m?a
Làn gió nh? h?ng h?
Hàng bông gi?y lao xao t?ng chi?c lá
Cô y tá ra tr??ng ??i v? Cà Mau ??t l?
Khung tr?i xa th?m th?m l?i ?i t́m
B?t tin nhau t? ??y
??t c? v?ng ng??i quen
Không ai ch? ai ??i
Ng??i khách l? th?n th? trong bóng t?i
Ṿi n??c phông tên r? sét ven ???ng
Ch?t th?y trong ḷng tr?ng v?ng thê l??ng
Con h?m nh? bây gi?
N??c máy vào t?n c?a
Ṿi n??c n?m x?a không c̣n ai gánh n?a
Không c̣n ai …ḥ h?n chi?u x?a
Tôi cúi ??u ?i trong m?a
Mi?ng khô ??ng thèm sao h?i thu?c lá

***

Ngày h?i ??ng h??ng n?m nay n?i x? l?
Tôi d?c ??a cháu n?i trai b?y tu?i
R?n ràng m?ng Xuân m?i
G?p l?i em nh? m?t chuy?n hoang ???ng
C? nhân h? …tái ng? b??c tha h??ng
Cho d?u quá mu?n màng trên ??t khách
Bao nhiêu n?m r?i
?ôi ??i phiêu b?t
Nh? ng?n c? b? gió ?ùa
Nh?n t?ng n?p trán xanh xao
M?t nh́n nhau …chi xi?t ngh?n ngào
Con chim nh? trong l?ng
Ti?c kho?ng tr?i xanh ?ă m?t
Trên sân kh?u
D?t d́u ti?ng nh?c
M?ng Xuân sang ??t khách quê ng??i
Cháu gái lên n?m
Ng?i bên bà ngo?i tr? …ch?t c??i
M?t nai t? nh́n ?i?u lân nh?p tr?ng
Tôi mu?n h?i em
Tr?i cao ??t r?ng
Bi?t bao gi? t́m ???c d?u chân x?a ?
Nh?ng b??c ?i qua
Kho?nh kh?c xóa m?
C̣n âm h??ng t? trùng trùng kư ?c
Th?i gian qua mau
Tóc xanh ch?m b?c
Khung tr?i xa m?t hút bóng chim quen
Tôi l?ng nh́n em …ch?t ng?t n?i ni?m
N??c ch?y hoa trôi bèo mây tan tác
Dung nhan ?ó bây gi? có khác
Nét phong tr?n trên ?uôi m?t chân chim
Ng?n ?y n?m sao tôi c? măi ?i t́m
Tà áo tr?ng bay bay m?i chi?u x?a tan h?c ?
Em c?ng lén nh́n tôi
Ánh m?t long lanh
Mi?ng c??i nh?ng mu?n khóc
Chi?u xa x?m ? nh? ! nh?ng chi?u x?a
Xóm nh? ngo?i ô có ai ??i ai ch?
Có con chim nh? hót trên cành bông gi?y
Hai ??a bé bi bô
Ngày Xuân h?i ng?
Hai ng??i già yên l?ng nh́n nhau
L?ng nh́n nhau r?i b?ng ch?c cúi ??u
Nh? mu?n ki?m l?i h́nh nhau
T? ?áy ly ru?u T?t
H́nh ?nh m? xa chi?u x?a bi?n bi?t
Có ti?ng ch?y ŕ rào …t? ṿi n??c phông tên

H? Thanh Nhă

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 08:44 AM