QUOTENhân được hồng thiệp Ông Bà CHÂU VĂN TRƯNG, Yeadon, PennsylvaniaĐịnh việc TRĂM NĂM CHỒNG VỢ cho cháuCHÂU HƯƠNG LAN Sánh Duyên Cùng HUỲNH XUÂN LÃM
- Chúc hai gia đình thông gia Châu - Huỳnh được Dâu Thảo Rể Hiền -
- Chúc Hai Cháu THẢO- LÃM Trăm Năm Hạnh PhúcGia Đình Bác TRỌNG TRẦN, Connecticut USA