Bến Tre hơn 100 năm trước
TỔNG NIÊN GIÁM ĐÔNG DƯƠNG 1910
ANNUAIRE GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE 1910
(trang 674-682 [614-622])


TỈNH BÊN TRE
Tỉnh lị: Bến Tre

Bến Tre xưa kia do người Miên sinh sống, họ gọi nó là Sóc Tre (xứ tre) vì có nhiều con giồng được tre, vốn có rải rác khắp nước, che phủ. Về sau, người An Nam thành lập một chợ mà họ gọi là Bến Tre (bến tàu thuyền bằng tre).....---------------------

Do không post đươc trọn bài ở đây, xin xem tiếp trong link sau:
Bến Tre hơn 100 năm trước

(Ghi chú: Trong bài có thể có một số tên đất, tên người không thật chính xác, mong đươc góp ý để chỉnh lai cho đúng)